Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU EESTI DEMOKRAADID PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1.Mittetulundusühing Eesti Demokraadid (edaspidi Eesti Demokraadid MTÜ) on vabatahtlik mittetulundusühing, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
2.Eesti Demokraadid MTÜ tegevus rajaneb liikmete initsiatiivil ja põhikirjal.
3.Eesti Demokraadid MTÜ-l on õigus omada sümboolikat, pitsatit ja pangaarvet.
4.Eesti Demokraadid MTÜ juhatus asub Rakveres.

II EESMÄRGID JA TEGEVUSED

5.Eesti Demokraadid MTÜ tegevuse eesmärkideks on:
5.1Eesti kodanikuühiskonna ja osalusdemokraatia alase info kogumine, süstematiseerimine ja levitamine. Sealhulgas info jagamine internetis, seminaride ja koolituste korraldamine;
5.2kodulehekülgede valmistamine, haldamine ja hooldamine ning sellega seotud teenuste pakkumine;
5.3inimeste kaasamine kohaliku omavalitsuse tasandil pakutavate võimaluste kaudu linna- ja maaelu edendamiseks ning sellise info kogumine ning levitamine;
5.4heategevuslik teaduse, kultuuri ja hariduse toetamine avalikes huvides;
5.5infokandjate koostamine sh trükiste välja andmine;
5.6põhikirjaliste eesmärkide täitmise rahastamiseks projektide koostamine ja esitamine toetusfondidele ning projektide elluviimise korraldamine;
5.7valdab, kasutab ja käsutab MTÜ vara;

III LIIKMED

6. Eesti Demokraadid MTÜ liikmeks võib olla iga isik, kes on esitanud avalduse mittetulundusühingusse astumiseks juhatusele ja viimase poolt vastu võetud.

7. Mittetulundusühingust väljaastumine või väljaarvamine toimub liikme sellekohase avalduse põhjal, surma tagajärjel või sanktsioonina juhul, kui liige ei järgi süstemaatiliselt mittetulundusühingu põhikirja või ei täida juhatuse poolt antud ühiskondlikke ülesandeid või käitub ebaväärikalt.

8. Liikmel on õigus:
8.1 valida ja olla valitud Eesti Demokraadid MTÜ juhatusse;
8.2 osa võtta Eesti Demokraadid MTÜ liikmete koosolekutest.

9. Eesti Demokraadid MTÜ liikmed on kohustatud:
9.1 täitma mittetulundusühingu põhikirja;
9.2teatama juhatusele oma elukoha ja muude oluliste andmete muutusest.

IV STRUKTUUR JA JUHTIMINE

10. Eesti Demokraadid MTÜ juhtimisorganiteks on üldkoosolek ja juhatus.
11. Eesti Demokraadid MTÜ kõrgeim organ on üldkoosolek, mille kutsub kokku vähemalt kord aastas mittetulundusühingu juhatus, teatades mittetulundusühingu liikmetele toimumise aja, koha ja päevakorra vähemalt 2 nädalat ette. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku samadel tingimustel juhatuse otsusega 1/10 Eesti Demokraadid MTÜ liikmete nõudmisel.
11.1 Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui osaleb vähemalt 1/3 liikmetest ja enamus juhatusest.

12. Üldkoosolek:
12.1 kinnitab Eesti Demokraadid MTÜ tegevuskava;
12.2 kinnitab Eesti Demokraadid MTÜ eelarve;
12.3 kinnitab juhatuse aruande;
12.4 kinnitab revisjonikomisjoni aruande;
12.5 valib aastaks 1-3 juhatuse liiget;
12.6 muudab vajadusel põhikirja.

13. Üldkoosolekul võetakse otsused vastu lihthäälteenamusega. Eesti Demokraadid MTÜ põhikirja muutmine tehakse üldkoosolekul 2/3 osalejate häälteenamusega. Üldkoosoleku istungid protokollitakse.

14. Juhatus on mittetulundusühingut esindav ja tema tegevust korraldav organ.

15. Juhatuse koosseisu kuuluvad 1- 3 üldkoosolekul valitud liiget. Juhatus valib oma liikmete seast juhatuse esimehe ja sekretäri.

16. Juhatus:
16.1 viib ellu üldkoosoleku otsused;
16.2 korraldab Eesti Demokraadid MTÜ tööd üldkoosolekute vahelisel perioodil;
16.3 töötab välja ning esitab üldkoosolekule kinnitamiseks eelarve ning tegevusaruande;
16.4 esindab mittetulundusühingut;
16.5 peab liikmete arvestust ja võtab vastu uusi liikmeid.

17. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kord nelja kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku esimees.

18. Juhatus on otsustusvõimeline kui kohal on üle poolte juhatuse liikmetest s.h. esimees. Otsused võetakse vastu konsensuse või lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab esimehe või koosoleku juhataja hääl.

V VARA

19. Eesti Demokraadid MTÜ vara kujuneb:
19.1 Mittetulundusühingu tegevusest laekuvatest summadest ja temale kuuluvatest varadest;
19.2 kodu- ja välismaa füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest, sponsorlusest ning muudest rahalistest eraldistest;
19.3 projektide teostamisest.

20.Eesti Demokraadid MTÜ rahalisi vahendeid kasutatakse juhatuse asjaajamise tagamiseks ja oma eesmärkide saavutamiseks.

21. Eesti Demokraadid MTÜ vara kasutamine:
21.1 Eesti Demokraadid MTÜ ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorganite liikmetele ega eelloetletud isikute abikaasale, otsejoones sugulasele, õele, vennale, õe või venna alanejale sugulasele, abikaasa otsejoones sugulasele, abikaasa õele või vennale;
21.2 Eesti Demokraadid MTÜ lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või jaotatakse Eesti Demokraadid MTÜ asutajaliikmete vahel;
21.3 Eesti Demokraadid MTÜ halduskulud ei tohi ületada määra, mis on õigustatud tegevuse iseloomu ja põhikirjaliste eesmärkidega;
21.4 Eesti Demokraadid MTÜ ei maksa oma töötajatele ega juhtimis- või kontrollorgani liikmetele suuremat tasu, kui makstakse samasuguse töö eest ettevõtluses.

VI LÕPPSÄTTED

22. Eesti Demokraadid MTÜ tegevuse lõpetamise otsustab üldkoosolek osalejate 2/3 häälteenamusega.

23. Tegevuse lõpetamise otsustanud institutsioon moodustab tegevuse lõpetamisest tulenevate õiguslike ja varaliste suhete reguleerimiseks vastavate volitustega toimkonna.

Põhikiri on kinnitatud 17. aprillil 2012.

Alates MTÜ Eesti Demokraadid (registrikood 80341844) asutamise registreerimisest (2.05.2012) on juhatuse ainus liige olnud Virgo Kruve (kontakt kodulehelt).

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga